Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила поведінки здобувача освіти

 

Правила поведінки здобувача освіти в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67 Харківської міської ради» затвердженні Статутом закладу 03 лютого 2017 року.

 

Учасниками навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі є: вихованці, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники та інші спеціалісти, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

1. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути відзначені державними та місцевими нагородами, іншими видами морального та матеріального заохочення працівників освіти відповідно до законодавства України.

2.  Права дитини у сфері дошкільної освіти на:

- доступну та безоплатну дошкільну освіту;

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у Дошкільному закладі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування  закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних  органах і суді;
 • інші права, які не суперечать законодавству України.

4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

5. На посаду педагогічного працівника Дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста, до введення в дію Закону України «Про освіту» – вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на позачергову атестацію для отримання відповідної категорії та педагогічного звання;

- на захист професійної честі та власної гідності;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.

8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Дошкільного закладу, посадову інструкцію, умови трудового договору, накази та усні розпорядження завідувача, що не суперечать законодавству України;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- співпрацювати з сім’ями вихованців Дошкільного закладу з питань навчання і виховання дітей;

- сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;

- виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.